joi, 24 septembrie 2009

Fondurile Structurale ca sursa de finantari nerambursabile

Stim din auzite, de la TV sau de pe internet ca putem obtine niste finantari nerambursabile, de la Uniunea europeana. Dar majoritatea dintre noi,nu stim exact pentru cine sunt aceste fonduri europene si cum se pot obtine. Sa analizam un pic mai in detaliu ce sunt fondurile structurale. Stiu ca sunt multe :D, dar am incercat sa sintetizez ce e mai important:

Începând cu anul 2007, România beneficiaza de alocări financiare din partea Uniunii Europene, din fondurile structurale.
Fondurile structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.
Obiectivele fondurilor structurale sunt urmărite în cadru unui sistem de programare multianual, organizat în mai multe etape, incluzând identificarea priorităţilor, finanţarea şi un sistem de management şi control.
Fondurile structurale – principalele instrumente pentru:
- întărirea coeziunii economice şi sociale – dezvoltare armonioasă, echilibrată şi sustenabilă a UE;
- reducerea disparităţilor economice, sociale şi teritoriale;
- grăbirea restructurării economice şi sociale pentru a face faţă procesului de îmbătrânire a populaţiei.


PRINCIPII (I)

l Complementaritate
l Consistenţă
l Coordonare: priorităţi comunitare asigură cadrul general/comun ... fiecare SM va contribui la realizarea ţintelor comune
l Programare
l Parteneriat:
- între CE şi SM;
- la nivelul SM: autorităţi regionale, locale, urbane; partenerii economici şi sociali; alte organisme - desemnarea se face de către SM;
- implicarea actorilor locali, mai ales regiunile, în procesul de programare

MANAGEMENT – PRINCIPII (II)

l Nivel teritorial de implementare: responsabilitatea SM, în funcţie de sistemul instituţional.
l Partajarea responsabilităţilor între SM şi CE:
- CE prin: verificarea existenţei şi bunei funcţionări a sistemelor de management şi control al FSC; întreruperea termenelor şi suspendarea totală sau parţială a plăţilor în condiţiile unui eşec al sistemelor de management şi control şi prin aplicarea corecţiilor financiare necesare; verificarea rambursărilor şi dezangajarea automată a angajamentelor bugetare


PRINCIPII (III)

l Adiţionalitate
- contribuţia din FS nu înlocuieşte cheltuiala publică a SM;
- pentru Obiectivul 1, CE şi SM vor stabili nivelul de cheltuială publică pe care SM îl va menţine în toate regiunile pe perioada de programare – acest nivel va fi cel puţin egal cu cel din perioada precedentă şi va ţine cont de condiţiile macroeconomice (ex. privatizări);
- CE va verifica adiţionalitatea mid-term putând modifica nivelul acesteia de comun acord cu SM;
- CE va verifica adiţionalitatea ex post (31.12.2016 pentru Obiectivul 1);
- SM va transmite toate informaţiile necesare verificării ex ante.


NETRANSFERABILITATEA RESURSELOR IN CADRUL FONDURILOR STRUCTURALE

- Resursele financiare alocate fiecărui SM în cadrul fiecărui obiectiv şi componentele acestora nu sunt transferabile între ele.
- Acelaşi principiu şi în cazul transferurilor de resurse între axele prioritare ale unui PO (excepţie cu aprobarea CE).
- Excepţie transferuri permise în cadrul Obiectivului 3, între componente (sau rezerva de performanţă).


FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ (FEDER) a fost înfiinţat în 1975 şi a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunităţii.
- promovarea dezvoltării şi ajustării structurale a regiunilor slab dezvoltate şi susţinerea reconversiei economice prin fonduri structurale ;
- dezvoltarea zonelor cu probleme structurale, inclusiv regiunile industriale în declin, zonele urbane în dificultate, zonele aflate în criză, precum şi zonele dependente de pescuit sau de servicii, prin fonduri structurale;
Prin intermediul fondurilor structurale, FEDER poate finanţa proiecte de infrastructură, investiţii care creează locuri de muncă, investiţii în TIC, proiecte locale de dezvoltare, ajutoare pentru IMM-uri.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE)

Sprijină prin fonduri structurale investiţiile în capital uman, dezvoltarea şi formarea profesională a resurselor umane, în acord cu Strategia Europeană pentru ocupare revizuită.
Contribuie prin fonduri structurale la îmbunătăţirea coeziunii economice şi sociale prin îmbunătăţirea oportunităţilor de ocupare.
Pentru realizarea obiectivului: FSE va susţine politicile statelor membre de realizare a ocupării depline şi creşterea productivităţii şi calităţii muncii.
(a) mărirea adaptabilităţii muncitorilor, firmelor şi antreprenorilor pentru îmbunătăţirea capacităţii de anticipare şi un management pozitiv al schimbărilor economice prin:
- stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii şi a investiţiilor în resurse umane prin fonduri structurale ;
- dezvoltarea calificărilor şi competenţelor prin fonduri structurale ;
- diseminarea ICT, e-learning şi a competenţelor manageriale prin fonduri structurale ;
- promovarea antreprenoriatului şi a inovării prin fonduri structurale ;
- demararea de afaceri prin fonduri structurale ;
- diseminarea unor forme inovative şi productive de organizare a muncii, incluzând siguranţa la locul de muncă prin fonduri structurale ;
- identificarea nevoilor viitoare de pregătire, mai ales în contextul restructurărilor economice prin fonduri structurale ;
(b) îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi includere a celor care caută un loc de muncă sau a celor inactivi; prevenirea şomajului pe termen lung şi a şomajului în rândul tinerilor, prelungirea vieţii active prin:
- modernizarea şi dezvoltarea instituţiilor de pe piaţa muncii (serviciile de ocupare) prin fonduri structurale ;
- planuri de acţiune individuală, inclusiv ajutor personalizat prin prin fonduri structurale ;
- măsuri flexibile de păstrare pe piaţa muncii a lucrătorilor în vârstă prin fonduri structurale ;
- îmbinarea vieţii profesionale cu viaţa de familie, în sensul oferirii de servicii specifice (grădiniţe, spre exemplu) prin fonduri structurale ;
- acţiuni specifice pentru îmbunătăţirea accesului femeilor pe piaţa muncii prin fonduri structurale ;
- îmbunătăţirea participării imigranţilor la piaţa muncii, în vederea integrării sociale mai rapide; facilitarea mobilităţii geografice şi ocupaţionale a muncitorilor prin fonduri structurale .
(c) îmbunătăţirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate şi combaterea oricărei forme de discriminare, prin:
- rute de reintegrare pe piaţa muncii a persoanelor excluse social: nivel scăzut de educaţie, minorităţi, persoane cu diferite dizabilităţi, acces la educaţie şi formare cu caracter vocaţional etc;
- acceptarea diversităţii la locul de muncă, prin ridicarea nivelului de conştientizare şi implicarea comunităţilor locale, promovarea iniţiativelor locale de angajare.
(d) îmbunătăţirea capitalului uman, prin:
- proiectarea şi introducerea reformelor în sistemul educaţional şi de pregătire, îmbunătăţirea relevanţei educaţiei şi formării iniţiale şi vocaţionale, ridicarea nivelului de pregătire a personalului, cu ajutorul fondurilor structurale;
ü activităţi în reţea între instituţii de învăţământ superior, centre de cercetare şi tehnologice şi întreprinderi, cu ajutorul fondurilor structurale.
(e) promovarea parteneriatelor şi iniţiativelor prin includerea partenerilor relevanţi: parteneri sociali, ONG-uri, la nivel naţional, regional, local şi transnaţional.

FSE – CONVERGENŢA

(a) creşterea şi îmbunătăţirea investiţiilor în capital uman, prin:
- implementare reformelor în sectorul educaţional şi de pregătire, cu accent pe nevoile generate de o societate bazată pe cunoaştere;
- creşterea ratei de participare la educaţie ;
- dezvoltarea potenţialului capitalului uman în cercetare şi inovare, în primul rând prin studii postuniversitare şi pregătire a cercetătorilor.
(b) întărirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiilor publice, a serviciilor publice naţionale, regionale şi locale, inclusiv a partenerilor sociali şi a ONG-urilor, promovând:
- mecanisme de îmbunătăţire a politicilor, monitorizare şi evaluare, sprijinire a acţiunilor interdepartamentale, dialog între instituţii publice şi private prin fondurile structurale;
- mărirea capacităţii de a promova politicile şi programele în domeniile relevante, inclusiv în ceea ce priveşte întărirea legislaţiei (prin pregătire continuă a managerilor şi a angajaţilor, sprijinire a serviciilor cheie, inspectorate, parteneri din mediul socio-economic, ONG-uri relevante, organizaţii profesionale reprezentative), prin fondurile structurale.

Contribuţia FSE la dezvoltarea educaţiei şi formării

Finanţarea FSE cuprinde măsuri pentru:
- Indivizi - combaterea părăsirii timpurii a şcolii, combaterea excluziunii sociale, sprijin pentru creşterea accesului la educaţie şi ocupare, combaterea excluziunii sociale;
- Acompaniere – exemplu: furnizarea de servicii pentru persoane dependente, campanii de informare, publicitate, conştientizare;
- Sisteme şi structuri - creşterea capacităţii de ocupare prin promovarea de reforme în educaţie şi formare, creşterea relevanţei educaţiei şi formării pentru piaţa muncii, creare de reţele între învăţământul superior, comunitatea de afaceri si cercetare etc.

Creşterea accesului şi participării la educaţie a grupurilor expuse riscului de excluziune socială.

Achiziţia competenţelor cheie pentru toţi, cu ajutorul dat de fondurile structurale.

Reducerea părăsirii timpurii a şcolii, cu ajutorul dat de fondurile structurale.

Îmbunătăţirea standardelor şi calităţii educaţiei şi formării, cu ajutorul dat de fondurile structurale.

Modernizarea formării iniţiale a profesorilor, cu ajutorul dat de fondurile structurale.

Îmbunătăţirea managementului educaţional, cu ajutorul dat de fondurile structurale.

Creşterea participării la educaţia adulţilor, cu ajutorul dat de fondurile structurale.

Dezvoltarea Cadrului Naţional al Calificărilor, cu ajutorul dat de fondurile structurale.

Dezvoltarea sistemelor de validare şi recunoaştere a învăţării anterioare prin fondurile structurale.

Creşterea accesului la învăţământ superior a studenţilor netradiţionali, cu ajutorul dat de fondurile structurale.

Dezvoltarea sistemelor de orientare şi consiliere, prin fondurile structurale.

Creşterea calităţii şi atractivităţii VET, prin fondurile structurale.

PROGRAMAREA ŞI IMPLEMENTAREA FONDURILOR STRUCTURALE

DOCUMENTE DE PROGRAMARE

1. Cadrul Naţional Strategic de Referinţă este un document care face legătura între priorităţile UE şi programele naţionale de reformă; instrument de referinţă pentru programarea fondurilor.
Conţinut:
– analiza disparităţilor şi a punctelor slabe;
– strategia aleasă, inclusiv priorităţile tematice şi teritoriale;
– descrierea modului în care cheltuiala publică pe cele 2 obiective va contribui la atingerea priorităţilor UE;
– alocări indicative privind alocarea anuală din Fonduri pe Obiective;
– opţional: procedura de coordonare între politica de coeziune a UE şi politicile SM; mecanismele de asigurare a coordonării între asistenţa din Fonduri, BEI şi alte instrumente financiare.
Pregătirea şi adoptarea:
- CNSR este pregătit de SM după consultări cu partenerii relevanţi pentru perioada 2007-2013;
- SM transmite CNSR către CE în termen de 5 luni;
- CE va decide în decurs de 4 luni de la depunere, având dreptul să îşi manifeste rezerve în termen de 2 luni de la depunere

2. Programul Operaţional
- perioada de programare acoperită 1.01.2007 – 31.12.2013;
- realizat de SM sau de autorităţile desemnate de SM;
- se depune cu CNSR, nu mai târziu de 5 luni de la adoptarea LDSC;
- CE evaluează PO şi în termen de 2 luni poate cere SM să-l revizuiască;
- CE va adopta PO în maxim 4 luni de la depunerea lui formală, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2007.
PO poate fi reexaminat şi modificat în următoarele cazuri:
– schimbări socio-economice majore;
– schimbări la nivelul priorităţilor UE, naţionale, regionale;
– dificultăţi de implementare.
CE va adopta o decizie de revizuire în termen de maxim 3 luni de la primirea solicitării.
- PO primeşte finanţare dintr-un singur Fond;
-FEDER şi FSE pot finanţa, complementar, în limita a 10% din fiecare axă prioritară, acţiuni care intră în sfera de acoperire a celuilalt fond, cu condiţia să fie absolut necesare pentru implementare;
- în SM care beneficiază de FC, FEDER şi FC vor oferi asistenţă pentru PO în domeniul transporturilor şi infrastructurii de mediu.

Aria de acoperire geografică:
· PO din cadrul Obiectivului 1 vor fi elaborate cel puţin la nivelul NUTS 2;
· PO din cadrul Obiectivului 1 care beneficiază de FC vor fi elaborate la nivel naţional;
· PO din cadrul Obiectivului 2 vor fi elaborate la nivelul NUTS 1 şi NUTS 2 (la nivel regional pt finanţarea din FEDER şi la nivel naţional pt finanţarea din FSE);
· PO din cadrul Obiectivului CTE vor fi elaborate: la nivelul NUTS 3 de graniţă pt transfrontalier; la nivelul zonelor de cooperare transnaţională; la nivelul întregului teritoriu al UE pt cooperare inter-regională.

Participarea:
BEI şi FEI pot participa la programare, mai ales în domenii legate de inovare, cunoaştere, capital uman, mediu şi infrastructură, la care se pretează contractarea de credite; BEI poate participa şi la evaluarea tehnică, economică şi financiară a anumitor proiecte.

Conţinut:
- analiza SWOT a zonei/sectorului eligibil;
- justificarea priorităţilor alese, în corelaţie cu LDSC, CNSR şi rezultatele evaluării ex ante;
- axele prioritare şi ţintele specifice (indicatori de output şi rezultate);
- distribuţie pe categorii a utilizării contribuţiilor din Fonduri;
- un plan financiar;
- complementaritatea cu măsurile finanţate din FEADR şi IFP;
- prevederi de implementare: entităţile, procedurile, sistemele de monitorizare şi evaluare, organismul care primeşte plăţile de la CE şi care face plăţile către beneficiari; transparenţă, publicitate şi informare; schimbul electronic de date;
- lista cu proiectele majore care se preconizează a fi depuse;
- lista cu schemele de ajutor care se preconizează a fi depuse.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu