joi, 24 septembrie 2009

FONDURILE STRUCTURALE ÎN ROMÂNIA

Inainte de toate trebuie sa intelegem care sunt cele mai importante fonduri structurale disponibile in Romania:

Documente strategice şi de programare

l Planul Naţional de Dezvoltare 2007 - 2013 - stabileşte priorităţi şi obiective strategice de dezvoltare – aprobat în decembrie 2005.

l Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR) 2007-2013 - document de referinţă stabileşte priorităţile şi obiectivele strategice a căror realizare va fi susţinută din instrumentele structurale ale Uniunii Europene.

A doua versiune va fi transmisă Comisiei Europene la 30 oct 2006
- POS DRU – 2007 - 2013: stabileşte o strategie de dezvoltare în domeniul resurselor umane, cuprinzând un set coerent de priorităţi pentru a căror realizare a fi utilizată asistenţa provenind Fondul Social European.

- OI - orice organism public sau privat sau serviciu care acţionează sub responsabilitatea AM/AC care desfăşoară activităţi vis a vis de beneficiarii care implementează operaţiuni PO
- OI POS DRU MEdC – implementează, pe baza de delegare de la Autoritatea de Management POS DRU (Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei) 4 domenii de intervenţie din cadrul POS DRU;
- funcţii delegate: informarea, publicitatea, evaluare şi selecţie proiecte, monitorizare, control, verficare şi certificare cheltuieli, raportare.

POS DRU 2007-2013

Educaţia şi formarea iniţială şi continuă reprezintă elementele esenţiale pentru asigurarea competenţelor cheie, cunoştinţelor şi abilităţilor necesare formării şi dezvoltării unui stoc de capital uman educat şi competitiv pe piaţa europeană a muncii.
Intervenţiile FSE:
- fondurile structurale pentru dezvoltarea sistemului şi a ofertelor de educaţie şi formare;
- fondurile structuralepentru resursele umane din educaţie, cercetare şi formare continuă;
- fondurile structurale pentru beneficiarii de educaţie şi formare.

AXA 1. DOMENII DE INTERVENŢIE ŞI TIPURI DE PROIECTE EUROPENE

Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate în sprijinul creşterii economice şi ocupării.
Tipuri de proiecte europene:
- sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente la nivel de sistem şi furnizor prin fonduri structurale;
- sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea personalului, pentru dezvoltarea şi implementarea mijloacelor şi a instrumentelor de asigurare şi management al calităţii şi la nivel de furnizori de educaţie prin fonduri structurale;
- dezvoltarea ofertelor de educaţie şi de formare profesională iniţială relevante pentru nevoile de învăţare individuală şi pentru nevoile pieţei muncii prin fonduri structurale;
- dezvoltarea de instrumente şi furnizarea de servicii de orientare şi consiliere de calitate, prin fondurile structurale;
- acces la educaţie prin fondurile structurale;
- dezvoltarea formării profesionale iniţiale, dezvoltarea educaţiei timpurii, prin fondurile structurale.
Beneficiari eligibili: şcoli, inspectorate şcolare, MEdC, ONG, furnizori de orientare şi consiliere.

Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare
- Tipuri de proiecte europene:
- formarea iniţială a profesorilor, prin fondurile structurale;
- formarea continuă a profesorilor prin fondurile structurale;
- formarea continuă a formatorilor prin fondurile structurale;
- formarea continuă a mediatorilor şcolari, metorilor şcolari etc., prin fondurile structurale;
- programe de reconversie a profesorilor către activităţi nedidactice în şcoală prin fondurile structurale;
- sprijin pentru debutul în carieră, prin fondurile structurale.
Beneficiari eligibili: CNFP, furnizori de formare a profesorilor, universităţi, ONG, MEdC, Inspectorate Şcolare, CCD.

AXA 2. DOMENII DE INTERVENŢIE

Tranziţia de la şcoală la locul de muncă
Tipuri de proiecte:
- programe/scheme de învăţare bazate pe muncă („work based learning”) pentru elevi şi studenţi şi programe de ucenicie;
- stimulente pentru parteneriate între şcoli/universităţi/întreprinderi;
- orientare şi consiliere de calitate care să sprijine tranziţia de la şcoală la viaţa activă;
- monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.
Beneficiari eligibili: universităţi, licee tehnologice şi SAM, ISJ; companii.

Părăsirea timpurie a şcolii şi educaţie de a doua şansă
-Tipuri de proiecte europene:
- dezvoltarea educaţiei timpurii prin fondurile structurale;
- programe integrate pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin fondurile structurale;
- programe de tip ,,Şcoală după Şcoală”, învăţarea asistată şi educaţie remedială, prin fondurile structurale;
- programe integrate şi oferte educaţionale pentru reintegrarea celor care au părăsit şcoala timpuriu,prin fondurile structurale.
· Beneficiari eligibili: şcoli, ISJ, ONG, etc.


PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL

Sursa FEDER
Tipuri de proiecte europene: infrastructură
Axa piroritară 2 – Infrastructura Socială la nivel regional
Domeniu de intervenţie: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de educaţie şi formare:
– Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de educaţie prin fondurile structurale
– Construirea de campusuri educaţionale prin fondurile structurale
– Modernizarea/Dezvoltarea insfrastructurii de formare continuă prin fondurile structurale

SISTEM DE IMPLEMENTARE

Selecţie de proiecte şi nu competiţie de proiecte
Tipuri de beneficiari eligibili
Rambursare/decontare cheltuieli efectuate de promotor/beneficiai şi certificate ca eligibile de către OI POS DRU, AM POS DRU şi organismul competent.
OI POS DRU va avea responsabilitatea implementării primelor două axe prioritare
Responsabilitatea beneficiarilor:
– Informarea corectă,
– Realizarea de proiecte care să genereze impact/valoare adăugată,
– Planificarea financiară şi a resurselor financiare,
– Strategii de dezvoltare a căror finanţare se va realiza prin proiecte de tip FSE

RISCURI ŞI SOLUŢII

1. Valoare bugetului alocat primelor două axe prioritare răspunde nevoilor identificate, dar depăşeşte capacitatea de absorbţie.
2. Implementarea prin proiecte mici/valoare mică - ineficientă/ supraîncărcarea sistemului de implementare.
Soluţie: crearea unui portofoliu de proiecte al MEdC – portofoliu de proiecte europene la nivel naţional şi regionale, de valoare mare.
3. Unităţile de învăţământ (în special din preuniversitar) vor depune proiecte de valoare mică.
4. Sistemul de implementare presupune decontarea cheltuielilor certificate ca eligibile.
5. ...% de cheltuieli neeligibile (Estimat max. 10% pe proiect).
Soluţie: crearea unui fond la nivelul MEdC pentru iniţierea de proiecte şi acoperirea cheltuielilor neeligibile.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu